2014. augusztus 19., kedd

Spanyol Ellenforradalom - 1936-1939

Mikor Franco tábornok a múlt év júliusában kibontotta a nemzeti felkelés zászlaját, mindenütt tömegesen sereglettek a vörös-arany-vörös nemzeti zászló alá. Ez a felkelés tehát nem csupán katonai volt, néhány tábornoknak államcsínyje, hanem mint a püspöki körlevél leszögezi, kezdettől fogva a józan polgári lakosság is a legmesszebbmenő támogatást adta hozzá. „Éppen ezért joggal polgári és katonai felkelésnek lehet és kell minősíteni.” (A püspöki körlevél.) Ritkán történt meg a világtörténelem folyamán, hogy egy katonailag kirobbant felkelés annyira egy lett volna a polgárság zömének gondolkodásával és vágyával és annyira fedte volna az ország közhangulatát, mint ez a felkelés. Az igazság az, hogy a polgári lakosságban az anarchiával és bolsevizmussal való leszámolásnak vágya már régen a katonai felkelés előtt megvolt és a katonaság csak az ország hangulatának nyomására bontotta ki a felkelés zászlaját.


A jobboldali vezérek mindent megkíséreltek előbb, hogy az országot békés úton mentsék meg a biztos anarchiától s ezért többször is figyelmeztették a hatalom birtokosait, hogy törvényes eszközökkel álljanak ellen a fenyegető marxista forradalomnak. Csak mikor minden figyelmeztetés hiábavalónak bizonyult, indították meg a katonai felkelést.
A spanyol püspöki kar azt is megállapítja, hogy „ez a mozgalom jogosan hordja a nemzeti nevet. Először is a szellem miatt, mely áthatja. Mert a spanyol nemzet a maga többségében elfordult attól az államtól, mely nem tudta igényeit és legmélyebb vágyait kielégíteni. Így az egész nemzet az ellenforradalmi mozgalmat, mint egyedüli reménységét üdvözölte s a fel nem szabadított területek is égő vággyal várják, hogy a kommunisták fojtó vasmarkából kiszabaduljanak.
[...]
„A nemzeti mozgalom éppen azt a szeretetet lobbantotta fel, mely Spanyolország neve és történelmi lényege köré fonódik, elvetve magától azokat az idegen elemeket, melyek romlását okozták. És mivel a hazaszeretet, mihelyt Jézus Krisztusnak, ami Istenünknek és Urunknak szeretetében természetfölöttivé válik, a hősiesség csúcsaira emelkedik, e szeretetnek olyan fellobbanását láthattuk Spanyolországban, amely legmagasztosabb kifejezését ezer és ezer vértanúban érte el, akik „Éljen Spanyolország” és „Éljen Krisztus Király” kiáltással haltak meg. (Püspöki körlevél.)
Goma, Toledo bíboros-érseke nem túloz, mikor El Caso de España művében a nemzeti felkelőket így jellemzi: „…ezek a hősök azért vonultak a frontra, hogy ideáljuknak, a haza és a vallás megvédésének szolgáljanak; azért vonultak háborúba, mert az elsősorban Istenért folyik. A szentmisét a frontokon mindenütt naponként bemutatják, a szentgyónásban ezer és ezer katona tisztítja meg lelkét. Mikor pedig a fegyverek hallgatnak, akkor mindenfelől felhangzik a közösen végzett rózsafüzér imádsága… Vallásos lelkesedés volt tehát az, mely katonáinkból ilyen csodálatos hősiességet váltott ki. Ha ez a vallásos lelkesedés nem lett volna meg, ha ez a felkelés a spanyol népnek lelkét nem érintette volna ily mélyen, akkor a nemzetiek a háborút már régen elvesztették volna.”
Nincs módunkban könyvünk szűkre szabott keretei miatt a spanyol püspökök e megállapításait a hazaszeretetet és a keresztényi hősiességet mutató példáknak egész sorával igazolni. Csak szemelvényeket közölhetünk, amelyekből azonban az egész nemzeti felkelésnek hazafias és vallásos lelkesedését ismerhetjük meg. A szót ezzel szemtanúknak adjuk át, hadd mondják el ők, amit az ébredő Spanyolországban láttak és tapasztaltak.


AZ ÉBREDŐ NEMZET
A védekezést Észak-Spanyolországban Valladolid kezdte meg.
Július 18-a volt. A vörös városi hatóság a rohamgárdistákat Madridba rendelte, hogy ott a vörösöket támogassák. De a rohamgárdisták megtagadták az engedelmességet, teherautókra szálltak és végigrohanták a várost ezzel a kiáltással: „Éljen Spanyolország!” Az utcákon a fallangisták csatlakoztak hozzájuk. Gyülekeztek azonban a kommunisták is, fel akartak gyújtani egy templomot. De ebben idején megakadályozták őket.
A városparancsnokság most minden autótulajdonoshoz felszólítást intézett, hogy kocsijukat bocsássák rendelkezésére. Határozott nem volt a felelet. Néhány összecsapás után a bolsevisták meghátráltak. Éjfélkor a huszárság és a tüzérség megszállott minden középületet. Az utcákon és erkélyeken nagy tömegek gyűltek össze. Az egész várost betöltötték a lelkes kiáltások, melyek a győztes sereget és a katolikus Spanyolországot üdvözölték. — Július 19-én Valladolid így már teljesen a nemzetieké volt.

A nemzeti önkéntesek keresztet és Jézus Szíve-jelvényeket tűztek mellükre. Mialatt néhány fallangista az istentelen és erkölcstelen iratoktól tisztogatta meg a várost, melyekkel a vörösök elárasztották, az önkéntesek a Guadarrama-hegységet szállták meg; azt akarták megakadályozni, hogy a vörösök Madridból, Ó-Kasztíliából átözönöljenek. Elkeseredett küzdelemben ez sikerült is nekik. De sok ifjú vérnek kellett elfolynia a győzelemért.
Augusto Ferrer Dalmau festménye

A hazaszeretet annyira eltöltött bennünket, hogy semmi másról nem beszéltünk. Valami szent lelkesedés oly szokatlan módon ragadott el bennünket, hogy semmi hozzáfoghatót előbbi életünkben nem találunk. E mozgalom a legalsóbb néprétegeket is úgy elragadta, hogy örömmel ajánlják fel életüket Spanyolországért. Mintha a Szentléleknek valami új ihletével volna telve a levegő, mely mindenkit magával ragad! Láthatunk itt 16 éves önkénteseket, de vannak 60 évesek is. És örömmel jelentkeznének még többen, ha lehetne. A jó ügy győzelme nekünk egyszerűen bizonyosnak látszik. Isten segítségével minden ismét rendbe jön, és megéljük azt a szent Spanyolországot, melyről annyiszor álmodtunk. Számtalan fiatalember van itt, éremmel és Jézus Szíve-jelvénnyel a mellén. Az utcákon átvonuló katonák és fallangisták ezért inkább jámbor zarándokoknak látszanak, mint harcosoknak.
A hadsereg Afrikában felkelt a vörös kormány ellen, járt a hír Pamplonában. Az első két nap senki sem mert hinni ennek. De július 19-én korán reggel kürtharsogás és trombitaszó zavarta ki az alvókat az ágyukból. A nemzeti csapatok rendben megszállták és elfoglalták a középületeket. Az emberek kiözönlöttek az utcákra meg az erkélyekre és viharos tetszéssel üdvözölték megmentőjüket. Leírhatatlan volt az ujjongás, mert mindenki csak most ébredt igazán annak tudatára, hogy micsoda bilincseket kellett eddig hordaniok.
10 óra felé hirtelen feltűnt egy piros sapka — a jobboldali requeték és karlisták jelvénye. Nemsokára tízen lettek, majd százan, ezren, végeláthatatlan tömeg, akik rendezett sorokban megtöltötték az utcákat és tereket. Utánuk jöttek a fallangisták végtelen sorokban. Mintha a földből nőttek volna ki. Állandóan zúgott a kiáltás: „Éljen Krisztus Király! Éljen Spanyolország!” A felvonulás után a fallangisták megostromolták a baloldali szabadkőmívesek központi hivatalát, Azaña elnök képét leröpítették az erkélyről nagy ívben az utcára, s helyébe a maguk nagy címerét akasztották és a házat saját központjuknak rendezték be. Egész délután húsz pap hallgatta a kaszárnyákban a harctérre induló katonák gyónását. Sok katona a nyílt utcán végezte el gyónását és nem átallott a feloldozás pillanatában mindenki szeme láttára letérdelni.
Megragadó jelenetek játszódtak le. Apák, anyák kísérték gyermekeiket a kaszárnyákba, búcsúzáskor szent örömmel ölelve át őket. Új és új tetszésvihar hullámzott át a tömegen, mikor új pirossapkás csapatok érkeztek. Újra és újra hangzott a kiáltás az utcákon: „Éljen Krisztus Király! Éljen Spanyolország!”
Július 25-én, Szent Jakab napján, Spanyolország nagy védelmezőjének ünnepén tábori mise volt, melyen a csapatok Jézus szent Szívének ajánlották fel magukat.
Ezt a hazafias lelkesedést tükrözi a számos levél is, mely a nemzeti felkelés első hónapjaiból származik, íme néhány ilyen levél.

„Artajonából hatszázan vonultak be. A többinek itthon kell maradnia, hogy a községre vigyázzanak. Mindent otthagytak a földeken, pedig az aratás éppen javában folyt. A lelkesedést nem lehet leírni. Hisz már ott tartottunk, hogy a szocialisták „népházat” (Casa del Pueblo) akartak felállítani községünkben. A férfiak közül harmincketten mellette is voltak. Most ők is a frontra mentek a nemzetiekkel, csak a vezetőjük oldott kereket… Egész Navarra egyetlen lelkesedés Istenért és a hazáért.”
(Sen. de Zabalegui levele 1936 július 27-ről Artajonából.)

„Saragossa lelkesedése leírhatatlan. Álomban sem képzelhettem volna el hasonlót. Még a gyerekek sem akarnak otthon maradni. Sok 15 éves fiú megszökött, hogy önkéntes (requeté) lehessen. Szinte az az érzésem támadt, a Covadonga (a mórok elleni felszabadító háború) ideje támadt fel újra…”
(M. An. de la Merced levele 1936 aug. 1.)

„Más vidékek sem akarnak Navarra mögött maradni. Mindnyájan szinte lelkesedésben égünk. A környéken egész csomó falu van, ahonnan mind eltűntek a férfiak: csak az öregek, asszonyok és a gyermekek maradtak otthon. Családapák és legényemberek, világiak, és papok mind a frontra vonultak.”
(Sr. Toni Lungier levele 1936 aug. 8-ról.)

„Világiak, és papok mind a frontra vonultak.”


„Egy atya, kinek fia hősi halálát jelentették, rögtön bevonult fia csapatához, hogy helyét elfoglalja. Egy gazda összes fiával katonának jelentkezett. A gabona lábán maradt, senki sem aratta le. Hiába mondták neki, hogy így mindenük elvesz. „Hadd vesszen, — felelte a gazda — ha Isten akarja, ad nekünk még egy aratást; de Spanyolországból csak egy van s ha az elvész, akkor mindörökre elveszett.”
(Páter Félix Diaz levele Extremoz 1936 aug. 17.)
„Egy mészáros mester — hatgyermekes özvegy — boltját bezárta, gyermekeit a szomszédokra bízta és önként jelentkezett katonának. Egyik özvegyasszonynak négy gyermeke közül három önként jelentkezett; csak a legfiatalabb akart otthon maradni, hogy anyjáról gondoskodjék. Az anya azonban nem engedett. „Ott légy, ahová kötelességed szólít. Ha nem engedelmeskedel, nem adok neked enni.” És a legfiatalabb is beállt katonának.
(Don Antónia Saez leveléből St. Jean de Luz 1936 aug. 27.)

„Mikor Mola tábornok mindenkit fegyverbe hívott, mi voltunk az elsők, akik melléje álltunk: a rendőrség, a csendőrség, az „Asalto”. A kormányzót még aznap, július 18-án felszólítottuk, hogy távozzék, ahova akar. Másnap vasárnap kihirdettük az ostromállapotot. Erre az egész város képe megváltozott, mint ahogy megváltozik a gabonaföld, mikor kinyílnak a pipacsok. Az utcákon a „requeté”-k nyüzsögtek csinos uniformisban, modern fegyverzetben; az arcok mindenütt örömtől ragyogtak. Navarra felébredt és felkeltette egész Spanyolországot. Engem is mély, soha nem érzett öröm fogott el. Könnyek szöktek szemembe. Egész nap teherautók érkeztek a városba. A szomszédos falvak fegyvereseit hozták be, ajkukon e kiáltással: „Éljen Spanyolország, Éljen Krisztus Király!” Így telt el több nap egymásután. Rövid néhány nap leforgása alatt 30,000 ember vonult a frontokra, egyedül a kis Navarrából.”
(I. Ruis Ayucar levele Pamplonából 1936 aug. 6.)

„St. Jean de Luzban egy család nyaralt. A fiú tüzérkapitány volt. Mikor a felkelés kirobbant, épp Andalúziában tartózkodott. Az első harcokban rögtön részt vett és La Linea melletti csatákban meg is sebesült. Egy vörös kórházba került. Pár nap múlva, mikor lábadozni kezdett, megszökött, átúszta a kis tengeröblöt és Gibraltárba jött, honnan Lisszabonba hajózott. Nemsokára Mola tábornoknál jelentkezett frontszolgálatra. Az egy útjavító tüzérszázad élére állította. A kapitány ellenkezett: ő mégsem azért jött, hogy utat javítson; a frontra akart menni, hogy ott harcolhasson. Kérését visszautasították. Erre lemondott rangjáról és beállt mint egyszerű fallangista a felkelők közé. Nemsokára parancsnok lett; de a halál csakhamar véget vetett életének: egy rohamban közel száz ellenséges golyó szitává lőtte.”
(P. F. Vizmanos levele, Burgos, 1936 szept.)


 „ÉLJEN KRISZTUS KIRÁLY!”

A vallásos lelkesedés is mindent elsöprő erővel lobbant fel a hitében üldözött spanyol nép lelkéből. Szinte a keresztes háborúk idejére emlékezünk, mikor az alábbi leveleket olvassuk.
„Salamancában a rcqueték Jézus Szívének képét hordják zászlójukon, Sevillában minden requeté egy kis Jézus Szíve-képet („detente”) erősít mellére, s úgy vonul a harcba. Nincs egyetlenegy tiszt vagy közlegény sem, aki ne viselné ezt a képet, Maga Queipo de Llano is hordja. A páncélautó hűtőjén is nagy Jézus Szíve-kép van, úgyhogy csapatunkat a nép Jézus Szíve-seregének nevezi.”
(Dona Terézia Davila levele Salamancából 1936 július 28-án.)

„Csapatszemle. Katonák, fasiszták, requeté-k vonulnak el előttünk. Folytonosan kiáltoznak: „Éljen Krisztus Király, Éljen Spanyolország!” Az egyik fasiszta osztag, mikor az ott álló papság előtt elvonul, különösen nagy lelkesedéssel kiáltja: „Éljen a klérus!” Mindegyik viselte mellén a detentét, a kis Jézus Szíve-képet.”
(Dona Matilde de Elisalde, Argueda, 1936 aug. 13.)

„Tudjátok, hogy a kaszárnyákban most általános szokássá lett a közös imádság? Az őrnagy maga ment le a legénységhez és elmondta, hogy ez ősrégi spanyol szokás. Igazán megható a katonákat látni, hogyan imádkozzák a harangszóra az Úrangyalát. Még az utcán is megállnak, leveszik sapkájukat és elmondják az angyali üdvözletet.”
(Dona Dolores Ayucar, Arevaló 1936 aug. 21.)

A köztársaságpártiak szimbolikusan "kivégzik" Krisztust.
„Madrid közelében állt valamikor az a Jézus Szíve-szobor, mely előtt XIII. Alfonz Spanyolországot a Megváltónak felajánlotta. A vörösök ezt az emlékművet is teljesen elpusztították. Andalúziai légionáriusoknak és requetéknek jutott a kitüntetés, hogy a szent helyet november elején visszafoglalják. Félóra múlva a szobor romjain két nemzeti színű zászló lengett. Másnap itt légionáriusok és requeték között szentolvasót mondtak. Néhány nap múlva már szentmisét is mutattak be a zászlókkal díszített emlékművön.”
(Diario de Navarra 1936 nov. 13.)


A következőket egy tábori pap naplójából vesszük. A napló szerzője P. Juan Martinez jezsuita, a toledói rendtartomány tagja; gyóntatás közben sújtotta agyon egy bomba. Naplója távirati stílusban így hangzik:
„Szept. 6. A parancsnok: „7.30-kor fog misézni. De egy meglepetés: Evangélium után buzdító beszédet kell tartania.” Kész. Mindkét misén beszélek. 30 szentáldozás… Beszélek a vezetőkkel. Kitűnő emberek. Sáenz őrnagy áldozott.
Szeptember 7. Délután Garcia százados: „A páter kész a gyóntatásra.” A százados maga is gyónt. 27-e óta, mikor a mieink két repülőgépet lőttek le, nem jön több repülő. Két órát gyóntatok. Este szentolvasót akarnak imádkozni. Vörös repülök jönnek. „Csöndben visszahúzódni.”
Szeptember 8. A kapitánnyal az állásba megyek, ahonnan Guadarramat lehet látni. Gyóntatok. Délután az alsó állásokból 30-an jönnek gyónni. Hála Istennek, örülök, hogy ide jöttem. Szentolvasó 6 órakor. Mindenki jelen van. Feloldozást adni és imádkozni, miközben a golyók süvítenek, szép jelenet. Ki mondhatja, hogy Spanyolország nem katolikus? A kapitány meg akarja csókolni feszületemet…
Szeptember 9. A requeték igen bátran tartották magukat. A harcmezőre megyek, Hierro őrnagy sáncaiba. Veszélyes állás… A vezetők kiválók. Egy katona gyónni akar. Szívesen, másokat is… De hol? A telefon-szobában! Három óra hosszat gyóntatok. A parancsnok és a tisztek is gyónnak. A parancsnok Jézus Szíve-képet akar. Egy másikat a hadnagynak adok. Derék emberek. Hogyan csókolják a feszületet! Mikor visszatérek St. Quintin-ezredből, többen akarnak gyónni.
P. Caballeroról a következőket hallom: „Igazi hős” — mondják róla. Kitűnően működik a katonák között. Mindenütt ott van. Nem értem, hogyan lehetséges, hogy még nem esett el, vagy meg nem sebesült; ha .hiányzik egy katona, azonnal hozzásiet még golyózáporban is. „Sietek a betegek szentségével — mondja ilyenkor — várjanak, míg visszajövök!”
Szeptember 10. és 11. A tüzérség nagy mozgósítása. Néhány vörös repülőgép a St. Raphael-állás felé közeledik. Nyolcvannál több bombát dobnak le. Épp St. Quintin-ezred frontjára… Egy halott. Több mint másfél órája, hogy meghalt. Feloldozom és feladom a szentkenetet feltételesen… P. Caballero jön öt harminckor. Mindenki örül. Valamennyien megcsókolják feszületét. Reggel áldozás. Akar valaki gyónni? Hol? A lövészárok bejáratánál. Csaknem mind gyónnak. Vacsora, világítás nélkül. Egy lámpa ég, de kezükkel takarják be. Figyelem! A lámpa! Aludni. Fog esni? Szabadban vagyunk… Egész éjtszaka lövöldöznek.
Reggel P. Caballero megkezdi a szentmisét. Az oltár előtt mélyebbre ásták a földet, hogy a páter feje az árokból ki ne lássék. Sok katona guggolva és térdelve hallgatja a misét. Én még gyóntatok. Úgy látszik a vörösök láttak valamit. Erősebben lövöldöznek. Kb. Ötvenen áldoznak. P. Caballero után én misézek. A béke áldozatát az égre emelem. A tüzelés tovább tart. Meglátogatom az őröket. „Ez az állás veszélyes. Futni! Fussanak cikk-cakkban, mert a gépfegyver onnan túlról felénk irányul.” Az őrállásokon szívesen fogadnak. Az ellenség csak nyolcvan méter távolságban van. Két őrállás oly veszélyes, hogy P. Caballeron kívül senki sem megy oda. A vezetők már neki is megtiltották. Védi a Gondviselés. Ha golyó eltalálna is engem, mindent szívesen elvállalok, csak jót tehessek a katonákkal.
Szeptember 12-én. Santander tartományban 10 vörös gépet lőttek le. Mise az alsó állásban… Repülők jönnek! Csend! Térdelve mondom a misét. Nincs kis ostyám. Mindenki áldozott volna. A nagy ostyát szétosztom a vezetők között. Hallani a lövéseket, a gépfegyvert, a repülőgépet. Még harmincan akarnak gyónni. Istennek hála! Ő teszi mindezt.”
Az alábbi levelet egy másik tábori pap írja a frontról, amint egy kövön ülve 1300 méter magasan éppen bevégezte a katonák gyóntatását:

„Katonák, fallangisták, tisztek, kivétel nélkül mind sorba álltak és felvették a bűnbánat szentségét… A szentmisét arcommal a katonáknak fordulva egy barlang szájában mutattam be, hogy ellenséges repülő közeledése esetén a Szentséggel rögtön a hegyekbe futhassak. Sohasem fogom ezt a szentmisét elfelejteni, ahol katonaköpennyel beterített sziklapad volt az oltár és a zenét a robbanó gránátok döreje szolgáltatta. Az oltár előtt hosszú sorban 200 katona állt. A reggeli köd mind mélyebbre szállt a völgyben. Az Úrfelmutatás után — mialatt hallottuk a felettünk elzúgó lövedékek sziszegését — szentségi énekek csendültek fel. Dallamuk kétségkívül átjutott a túloldalra is, ellenségeinkhez. Vajon nem ébredt-e fel lelkükben valami csendes honvágy az után a hit után, melyet eldobtak maguktól?…
Soha áldoztatás nem hatott meg engem annyira, mint ez ott a hegytetőn, mikor mindnyájan, tisztek és közlegények egymásután jöttek az Úr testét magukhoz venni. A hálaadás végén rövid beszédet tartottam; majd imádkoztunk az előző csatában hősi halált halt 23 bajtársunkért. Erre a Salve Regina következett, melyet mindenki nagy lelkesedéssel énekelt.
Rögtön ezután a legközelebbi községbe kellett mennem, ahol kb. 150 katona várt misére. Mikor a hegyről lefelé jövet megláttak, megkondították a harangot, mely július 25-e óta most szólalt meg először. Ugyanazt a buzgalmat és ugyanazt a lelkesedést találtam ott is, mint előbb. Valóban, hazánkkal együtt Krisztus is újra fel fog támadni nálunk.”

Egy másik tábori lelkész ezt írja: „Számtalan esetben győződhetünk meg, hogy a katonák a papot és szent hivatását nagyon nagyra becsülik. Ebben a véres hadimunkában is legtöbben megőrzik mélyen vallásos hitüket és igazán gyermeki lelkületüket.
Tegnap találkoztam egy légionáriussal; ellenséges lövedék zúzta szét mellét; természetesen igyekeztem őt rögtön a halálra előkészíteni. Fiam, — kezdtem — ha az Isten magához akarna venni téged… De a haldokló megszakított. Oh, kész vagyok meghalni — felelte rögtön. Nagy áhítattal meggyónt, majd felvette a szentkenetet. Azzal a kívánsággal mentem el tőle, bárcsak én is hasonlóképpen halhatnék meg.
Nagy örömmel tölt el, hogy igazán szent emberekkel találkozhatom, akikben a hősi erény nagylelkűséggel párosul. Igaz, ugyanakkor elfog a kishitűség és úgy tűnik fel, minden úgyis hiába, mert a vörösök szerencsétlen hazám nagy területén tervszerűen irtják a keresztény hitet és vallást.”
Ezt a tábori lelkészt egy napon gránátszilánktól megsebesülve vitték el a frontról. Futótűzként terjedt el a hír és nagy szomorúságot okozott. Katonái egy másik tábori lelkésznek azt mondták róla: „Franco tábornok és a mi páterünk a legnagyobb hősök” és nem értek végére a sok történetnek, melyet az „ő páterük” vitézségéről tudtak mesélni; elmondták, hogy mindig az első vonalban járt, a sebesülteket vigasztalta, nekik a keresztet csókra nyújtotta, sőt a megsebesült kommunistákat vállán hordta be a harcvonalból, hogy őket töredelmes gyónásra előkészítse.

„A csapatok vallásos lelkesedéséről fogalmat sem lehet alkotni”, számol be egy másik levél. „A katonák igen komolyan veszik a vallási megújulást. Húsz pap állandóan gyóntat, még az utcákon és tereken is. A San Francisco-téren és a vásártéren nem egyszer lehet látni katonákat, amint egy pappal fel és alá sétálva gyónásukat végzik: majd letérdelnek, s a pap feloldozást ad. Egy páter mondta nekem, hogy sokszor a papokat is nagyon meghatja az, amit tapasztalnak; gyakran könnyeiket sem tudják visszatartani. Mindig azt mondtuk, hogy nincs már hit a népünkben; most azonban látnunk kell, hogy a nép még mélységesen hívő.”
(P. Valéria Dacoba levele, Louléből, szept.)

A vallásos lelkesedés más téren is megmutatkozott. Például „Valladolidban és számos más nagyvárosban az újságárus-kioszkokat, melyeknél pornográf könyveket találtak, felgyújtották. Ifjúsági szervezetek tagjaikat a könyvesboltokba küldik szét, hogy kutassanak Egyház- és vallásellenes könyvek után. Ezeket lefoglalják és elégetik.”
(Levél Ferrolból, 1936 augusztus 10.)
Az Egyház ellenségei közül is számosan megtérnek.

Karlista katonák
„Páter Cid itt Valladolidban sok halálraítélt kommunistának nyújtott segítséget utolsó óráiban s csak kettő utasította azt vissza — írja egy levél. — Bizonyára olvasták az újságban, hogyan halt meg Grandrobe szocialista képviselő. P. Cid előbb házasságát rendezte, meghallgatta gyónását és azután az Oltáriszentséget nyújtotta neki. Ez a volt szocialista képviselő halála előtt csodálatosan szép beszélgetést írt a Megfeszítetthez, mely a sajtóban is napvilágot látott. A városparancsnoknak levelet írt, melyben közli, hogy vagyonának felét a felszabadító háború céljaira hagyja, mely „Spanyolországért és a vallásért folyik”.
„A nemrég még oly híres képviselő, Perez Madrigal, maga is a baszksapkát hordja már. Navarrába akart menni, hogy fiait megsirassa. „Lehet-e fenségesebb élmény, — kiáltott fel nemrég — mint amiben itt van részünk?” S ez nálunk most általános benyomás, melyet az élő hit, a szent idealizmus és a férfias bátorság látványa bennünk felidéz.” Így írtak Pamplónából.

[...]

AMIT A KATONÁK HAZA ÍRNAK…
A katonák levelei is mélyen bepillantást engednek abba az igazán vallásos és hazafias szellembe, amely a keresztény spanyol ügynek harcosait eltölti. A néhány levél, melyet a sok közül leközlünk, az Isten- és a hazaszeretetnek gyönyörű dokumentumai.

„Írok nektek, mielőtt a tűzkeresztségen átesnék. Ha Isten akarja, ez holnap fog megtörténni, Somosierra magaslatain Mola tábornok csapatainál.
Ne szomorkodjatok! Minden úgy lesz, ahogy Isten akarja. Mindennap a szentáldozáshoz járulok; holnap még egy általános gyónást végzek és újra áldozom. Mint katolikusnak, nem is szabad a haláltól félnem; mint spanyolnak éppoly kevéssé, mert a hazáért meghalni minden igaz spanyolnak leghőbb vágya kell, hogy legyen. A jelenlegi háború igazán szent háború. Nemcsak a hazáért harcolunk, hanem mindenekelőtt az Istenért, akit ellenségeink megtámadnak. Nem kérem tőletek, hogy imádkozzatok értem, hisz tudom, hogy imátok értem egy percre sem fog megszűnni. Ha lehet, írok majd nektek a frontról is; levelemben ugyan nem tudok mindenről írni, amiről szeretnék, de majd részletesen elmesélek mindent, ha újra együtt leszünk Madridban vagy az égben.
Az egész visszahódított területen újra lobog a spanyol zászló. Egy kis darabját a „detenté”-ben ingembe varrva, mellemen hordom. A lelkesedés itt a fronton egészen rendkívüli. Nem így van ez a vörösöknél, akiknek nincs meg az a vigaszuk, amit nekünk a halál gondolatánál a másvilágba vetett hit ad meg. E tekintetben mi valóban szerencsésebbek vagyunk!
Küldjétek áldástokat és tartsátok magatokat szerencséseknek, hogy egy fiatok van, akinek az Istenért és a hazáért szabad harcolni; ez oly nagy boldogság, amelyért sokan megirigyelhetnek minket.”
(Közli a „La Union” Sevilla, 1936 október 9.)
„Az utolsó hét hadmozdulatairól úgy-e, nem szükséges, hogy írjak. Csak egyet szeretnék mondani: valahányszor a golyók különös hevességgel fütyültek körülöttünk, akkor mindig úgy bevilágított nekem, mily nagy boldogság is katolikusnak lenni. Mily bizalommal kell eltelve lennem, ha meggondolom, hogy az én égi Anyám, a Szent Szűz, aki mindenre képes, az égből néz engem és én az ő kezében vagyok. Reá gondolunk, mikor az ellenséges állásokat megrohamozzuk; hadd lőjenek, mit bánjuk mi ezt ilyenkor?!
Rózsafűzér a barikádon.
A fallangisták minden vacsora előtt közösen eléneklik a Salve Reginát; utána rendesen közösen elimádkozzuk a rózsafűzért. Csodálatos, hogy mennyire a katolikus hit az alapja ennek az egész nemzeti mozgalomnak. Mily boldogok is leszünk, ha nemsokára igazán katolikus Spanyolországunk lesz!…
Úgy hiszem, akkor megyek újra haza, ha már Madridot bevettük, hacsak Isten másképp nem határoz. Imádkozzatok mindnyájan értem, hogy Istenért és a hazáért mindenemet odaadjam…”
(Egy 16 éves ifjú, Angel Ruis Ayucar levele a frontról, 1936 szeptember 13. Néhány napra rá ugyanez az ifjú így ír szüleinek:)
„Montévan községet tegnap bevettük és most pihenőnk van. Ez a vidék igazi paradicsom: füge, szőlő, gyümölcs mindenfelé. Még ennyi finom gyümölcsöt sohasem ettem. A klíma nagyon enyhe és a föld mégis gazdag vízben. Csak egy hiányzik nekem: azok az emberek, akiket én a földön a legjobban szeretek. Ti nem vagytok itt! De ha Spanyolországra gondolok, ha Istenre és a mi égi Anyánkra, Szűz Máriára emlékezem, akkor elfelejtem szomorúságomat. Mily vigasz és mily csodálatos béke van ilyenkor lelkemben, mikor az égre tekintek és imádkozom úgy, mint ahogy ti imádkozhattok. Gondolom, ti is ugyanebben a lelkületben viselitek el elszakadásunkat. Tudom, hogy nem felejtetek ki engem egy imádságtokból sem. Öleljetek is meg néha! Éljen Spanyolország!
Mily boldog nap volt számomra a mai. Reggel szentmisét hallgattam, miután két vasárnap nem volt misénk. A vásártéren ministráltam a tábori misén; az egész nép jelen volt.
Közben már alig várjuk, hogy újra visszamenjünk a frontra. A harcias szellem szinte lábainkban ficánkol: alig tudjuk türtőztetni magunkat. Sokszor amikor a levegő veszélyes volt és a golyók körülöttünk sivítottak, nagyatyámra gondoltam, aki Istenért és Spanyolországért szintén annyit harcolt. Keblemet magasztos érzések dagasztják. Gondolataim a Szent Szűz felé szállnak, a jó Édesanyához, aki az égből oltalmaz minket, ő azt fogja adni nekem, ami számomra a legjobb. Nyugodtan és vidáman megyek mindig a harcba és ugyanígy tekintek a jövőbe is, azzal a megingathatatlan lelki nyugalommal, melyet csak a katolikus hit nyújthat. A haditettek, melyeket végrehajtok, nem is az enyémek: ezek azé az Ideálé, amely engem hajt; az Ideálé, amely itt mindnyájunkat hevít. Igazán szégyelhetnétek magatokat, ha én most, mint valami kamasz otthon Arrévaloban lebzselnék. Itt bátor katona vagyok; a Sierra napja égetett le és mindenfelé mászkálok a vad hegyekben, Mennyivel boldogabb vagyok így…


ÍGY SZENVEDNEK ÉS HALNAK MEG…
Végül lássuk még egy két levélből, hogyan viselkednek a szenvedésben és halálban azok a hősök, akik magukat Krisztus harcosainak vallják.
„Többször előfordul, hogy olyan katonák, kiken műtétet kell végrehajtani, visszautasítják a cloroformot és minden más érzéstelenítő szert. Azt mondják: közelebbről akarják így követni Krisztust. Laurentino Blanco burgosi fiú megsebesült, s operációnak kellett alávetni. Hogy rettenetes szenvedésein enyhítsenek, érzésteleníteni akarták. De ő visszautasította azt, csak a feszületet szorította kezében, mialatt az orvosok az élő húsban vagdostak. Nagy szenvedéseit a haza megmentésére ajánlotta fel Istennek.”
(„Signo” Burgos, 1937 február.)„Ma reggel egy katonának levágták a lábát. Hősies megadással mondotta: „Még sohasem voltam olyan boldog mint ma; mert abban a szerencsében részesülhettem, hogy a hazáért Istennek valamit felajánlhattam.”
(P. Antonia Fernandez Cid, Valladolid, levele 1936, július 27.)
„Tegnap belátogattunk a kórházba. A legtöbbje a lábán sebesült meg: ez a gépfegyver munkája. A legnagyobb részvétre engem az a katona indított, akinek mind a két kezét levágták; mégis boldog volt, hogy kezeit Spanyolországért odaadhatta. Mikor vigasztaltam, így felelt: „Ugyan, hisz ez még semmi. Akik mellettem harcoltak, azok meg az életüket adták a hazáért…” Jellemző, hogy a kórházban fekvő sebesültek mind mielőbb a frontra akarnak menni.”
(Sen. De Padraz, Salamanca, levele 1936 augusztus 10.)

„Euzédio Sago kongreganista haláláról írja egyik barátja: „A tűzvonalból jött teljesen szétzúzott kézzel: az ujjak csak néhány húscafaton lógtak a kéztőn; a másik kezével testéből kilógó beleit tartotta vissza… Maga az orvos is megrémült, mikor ezt a borzalmas alakot megpillantotta. Rögtön morfium injekciót akart neki adni, de a fiatal hős — még majdnem gyerek — visszautasította az ajánlatot. „Semmi esetre sem — felelte —; Jézus Krisztus sem kapott fájdalmában semmi megkönnyebbülést.” Mikor fájdalma mind hevesebb lett, csak feszületét szorította ajkához. Így halt meg röviddel azután, mint igaz keresztény hős.”
„Burgosi kórház. Az édesapát súlyosan sebesült katonafiához hívják. Beszél vele és néhány bátorító szót intéz hozzá. „Kedves fiam, nemsokára az égben leszel.” „Igen… Mennyire irigyelhettek engem ezért…” „Menj csak nyugodtan! Nekem van még két fiam, mindegyiket elküldöm a frontra és azután én is megyek, hogy a hazáért harcolhassak.” A fiú nemsokára meghalt és a kórház lelkésze megindultan szólt az apához: „Fia igazán szent volt.”
(P. Bizmanos leveléből, 1936 október 8.)

„A Navarra körüli harcokban hat önkéntes jelentkező indult veszélyes őrjáratra. Előbb mind a hat meggyónt. Többé nem tértek vissza. Mikor azután a mi csapatunk a kérdéses állásokat bevette, embereink megtalálták a hat járőr megfeketedett holttestét. (A vörösök legtöbbször nem temetik el a holtakat, csak megöntözik gazolinnal és felgyújtják.) A hat hősnek egyike nem halhatott meg rögtön. Ott feküdt elnyúlva, fejét jobb kezére hajtotta, baljában a „requeték imakönyvét” tartotta. Az imakönyv azon az oldalon volt felnyitva, ahol „ima a halál órájára” állt…


AZ ALCAZAR LEGENDÁS HÍRŰ VÉDELME
      
(Don Pedro Romero a csendőrség ezredesének, Alcazar egyik hősi védőjének elbeszélése után.)
Don P. Romero volt az emlékezetes július 18-án a „Beneméríta” spanyol csendőrség parancsnoka Toledo tartományában. Mikor júliusban már előrevetette árnyékát az elkövetkezendő forradalom, Romero parancsot intézett az összes csapattestekhez, hogy rekviráljanak teherautókat és álljanak készenlétben, hogy kapott parancs esetén, családostul együtt, haladéktalanul Toledóba induljanak.
Ez a parancs nem sokáig váratott magára. Néhány napra rá a generális felszólította a madridi kormány nevében a parancsnokot, hogy az összes, Toledo fegyvergyáraiban található muníciót szolgáltassa be. Az ezredes a felszólításra már fel volt készülve: barátjával, Moscardo ezredessel, kinek neve azóta a keresztény történelem legendás hősei közé került, előre megbeszélte válaszát. Romero ennek értelmében a felszólítás végrehajtását megtagadta és a csendőrség tagjait nyomban magához rendelte Toledóba.
Két órán belül az egész csendőrség a városba érkezett; csak jelentéktelen töredék nem tudott magának teherautót keríteni: ezeket a vörösöknek sikerült elvágni csapatuktól. így is 753-an jelentek meg szolgálattételre.

Az Alcazar, Toledo régi fellegvára.

Július 21-én a madridi kormánycsapatok nyomására a csendőrség az Alcazarba, Toledo régi arabkori fellegvárába vonult vissza. Családjukat is magukkal vitték. Velük vonult az akadémia csapata (60 ember), 30-an a középiskolai gimnáziumból, 30 fallangista, 50 gazdaember és vagy 100 tiszt a különböző fegyvernemekből. Még 6 kadét is ment velük.

A védelmet erre megszervezték. A védvonalat négy részre osztották be; mindenegyes vonal védelmét a csendőrség egy csapatára bízták. A parancsnokságot Moscardo ezredes vette át az összes csapatok felett. Ezzel megkezdődött az Alcazar megszállása.
Kint álltak a vörösök a haditechnika minden felszerelésével; bent egy maroknyi csapat sáncolta el magát, szűkösen felszerelve munícióval, élelemmel, s teljesen elvágva a külvilágtól.
„Július 25-én, Szent Jakab ünnepén, — beszéli Romero ezredes — úgy látszott, mintha a világ fejünk felett össze akart volna omlani. E napon és a következőkön 500 tonna vas hullott le az Alcazarra. Eleinte 7.5-es tábori ágyúkkal lőttek a vörösök, azután 10.5-es, majd 15.5-es ágyúkkal. Az első 15.5-es lövedék elsöpörte a főbejárat kapuját, átszakította a mennyezetet és magával rántotta V. Károly szobrát, mely az Alcazar műtörténelmileg oly ismert udvarát uralja… Lassanként minden porba hullt. Ekkor a vörösök rohamra ugrottak fel. Háromszáznál is többen rohantak felénk és kézigránátokat hajigáltak. De gépfegyvereink elsöpörték őket. Erre szünet következett. Hallottuk, hogy egy aknát készítettek elő. Egy szakértő megállapította, hogy mily távol van az akna és mily hatása lesz stb. Mire az akna (körülbelül 70 kg dinamit) felrobbant, a védők biztos állásokba vonultak.
Egy emberélet sem veszett el. De a megrepedezett tornyok most beomlottak és a falak a földdel kerültek egy szintbe. A vörösök erre újra rohamoztak. Most hatszázan is lehettek. Sikerült nekik a vörös zászlót az egyik falra kitűzni, de nem sokáig loboghatott ott. Tisztek kézigránátokkal odaugrottak, lerántották a vörös szégyencafatot és helyére Spanyolország zászlaját tűzték.

A bombázás újra megindult. Ezúttal nemcsak bombák és gránátok hullottak ránk, hanem könnyfakasztó gázbombák és meggyújtott gazolinhordók is repültek most közénk.
Az Alcazar hős védelmére ezalatt Európa is felfigyelt. A kormány most már presztízs okokból sem tűrhette, hogy Alcazar tovább is dacoljon csapataival. Hisz Franco még messze volt. 400 kilométer választotta ekkor el az ostromlottakat a felmentő seregtől.
Egyik csata után Alcazarban megszólalt a telefon. Riquelme tábornok, öreg barátunk szólított fel „igazi bajtársiassággal”, tegyük le a fegyvert. „Teljes katonai tiszteletadásban” lesz részünk. Feleletünk rövid volt: eszünk ágában sincs.
Néhány nap múlva újra telefonhívás zavart fel minket. Ez alkalommal egyik miniszter beszélt. Ismeri a formákat. Nagyon udvarias. Beszél arról az általános nagyrabecsülésről, mely velünk szemben az ellentáborban is megnyilvánul. De értsük meg, az ellenállás hiábavaló. Toledo műkincse, az Alcazar fog csak elpusztulni, ha tovább is ellenállunk. Néhány szót hallunk még kultúráról, civilizációról… aztán leteszi a kagylót.

Kint ezalatt felharsant egy vadászkürt. Követ jön, szeme be van kötve. Rojo tüzérezredes, a katonai akadémia tanára. Azt magyarázza, adjuk fel a felesleges ellenállást; a feltételeket is közli: az asszonyok és gyermekek szabadon elvonulhatnak, a legénység is odamehet, ahová akar; csak a vezetőket és a tiszteket fogják haditörvényszék elé állítani és törvényesen elítélni. Mit feleljünk, nem törtük fejünket. Nem, és hajthatatlanok maradtunk. Csak egy kérésünk volt. Bocsássanak be hozzánk egy papot. Szeretnénk az Egyház kegyelemszereivel megerősítve halálba menni.
Négy nap múlt el várakozásban. A negyedik napon végre újra megszólalt a vadászkürt: a kért pap megérkezett. Dr. Vasquez Samarara Madridból, ki maga is a vörösök rabságában volt. Meglátogatta sebesültjeinket, betegeinket, meghallgatta gyónásainkat; a betegek szentségét is feladta az egyik haldoklónak. Azután szentmise volt, amelyen mindnyájan áldozáshoz járultunk. Mise után rövid beszédet intézett hozzánk. Beszédében nagy szomorúság remegett; jól kihallottuk belőle. Másról nem beszélt, mint csak arról, hogy Isten ítélőszéke előtt kell nemsokára megjelennünk. Látszott, hogy megmenekülésünkben nem hisz, csak a halálra akar előkészíteni. Azután arról beszélt, hogy legalább az asszonyokat és a gyermekeket kellene megmenteni. Ám az asszonyok közbekiáltottak: „Mi nem megyünk innen a férfiak nélkül; inkább itt halunk meg mi is. És ha a férfiak elesnek, mi vesszük kezünkbe a fegyvert. Eléggé megtanultuk már e napokban, hogyan kell velük bánni…”

Moscardo ezredes a romok között.
Másnap újra csengett a telefon: Moscardo ezredes fia beszélt. Katonatiszt; a vörösök őt is elfogták. Tudtuk miről van szó. Kicsivel előbb jelentették a vörösök, hogy az ezredes fiát elfogták és ha meg nem adja magát az Alcazar, fiának azonnal meg kell halnia. És tényleg, e pillanatban Moscardo ezredes fiának hangja szólalt meg a telefonban:
— Igen, atyám, én vagyok. Mit tegyek? Mi a te akaratod? Mint tudod, ha meg nem adjátok magatokat, engem rögtön agyonlőnek.
Az ezredes fehér lett, mint a fal; a vér mintha teljesen kiszaladt volna az arcából. Ajka görcsösen vonaglott, de vonásai annál határozottabbak lettek.
— Fiam, — hullott keményen a hangja, mint valami parancsszó — kiáltsd teljes erődből: Éljen Krisztus Király! Éljen Spanyolország! és aztán halj meg, mint egy hős. Mert atyád meg nem adhatja magát soha!
— Igen, atyám. Éljen Krisztus Király! Éljen Spanyolország!
— Így, fiam; és mondd meg annak a bandának, hogy csak bátran öljenek meg. A tíz perc, melyet nekünk adtak, már úgy is elmúlt…
S a vörösök ott a helyszínen agyonlőtték Alcazar hős védőjének fiát, az ifjú Moscardót…
Az ostrom napjai ezalatt teltek-múltak. Diego kapitány volt a kis csapat lelke. Mindenki mellett ott volt, mindenkit buzdított. A legnagyobb veszélyben is bátorságot tudott a szívekbe önteni természetfeletti erejű beszédével. Aki éhségről panaszkodott, azzal megosztotta saját kis adagját; ha valamelyik súlyos sebesült a halállal vívódott, ő volt az, aki mellette tartózkodott, hogy a keresztény hitet, reményt a haldoklóban felkeltse. Igazi szent volt, aki maga temette el a holtakat is. Eleinte a lovagló iskolában földeltük el bajtársaink tetemeit; mikor azonban az erős bombázás az épület elhagyását lehetetlenné tette, az uszodában temetkeztünk. A kabinokban cementből kis fülkéket készítettünk s a holtakat egy-egy cementlap választotta el egymástól. Itt találtak a hősi vértanúk utolsó nyugalmat. Diego kapitány végezte a temetésen az imákat is.
Az asszonyok, akik az Alcazarba szorultak férjeikkel, szintén részt akartak venni a harcban, de a tisztek ellenezték: „Ameddig a férfiak élnek, ezt a hősi kérelmet nem teljesíthetjük: spanyolok vagyunk és katonák, tehát kétszeresen lovagias férfiak.”
Az Alcazar egyik termében trónolt a Miasszonyunk szobra. A Szeplőtelen mindig a spanyol gyalogság és az egész spanyol hadsereg patrónája volt és marad is. Az ő szobra előtt imádkoztak most az asszonyok felváltva rózsafűzért. De soha egyedül nem maradtak: a férfiak be-betértek hozzájuk, hogy részt vegyenek ebben az oly régi spanyol ájtatosságban. A rózsafüzér egész nap tartott, csak itt-ott szakította meg egy-egy Szűz Mária-ének, mint a „Salvane Virgen Maria”.
Hetven napig egy pillanatra sem szűnt meg az imánk a Szeplőtelen szobra előtt. És nem volt hiába: a Szent Szűz meghallgatta azt.
Mindnyájan, akik az Alcazarban be voltunk zárva, kivétel nélkül valóságos csodának tekintjük, hogy a kislelkűség vagy kétségbeesés egy pillanatig sem vett rajtunk erőt. A Szent Szűz adott nekünk bátorságot a két kirohanáshoz, melyben Toledót elfoglaltuk, ő vezette a két orvos kezét, kik közül egyik sem volt sebész, és jóllehet sem fertőtlenítőszerünk vagy kötszerünk, sem orvosságunk nem volt, mégis egyetlenegy sebfertőzés sem fordult elő. Hosszú heteken át nem volt más mit ennünk, csak lóhús, az is félig nyers állapotban. Még a gyermekek sem kaphattak mást; és az ostromlottak bátorsága és kitartása mégsem csökkent.
A Madonna képe ma már nincs az Alcazarban. A felszabadítás után ünnepi körmenetben lehoztuk Toledo katedrálisába, hogy onnan ossza mindenkinek azt a vigaszt, melyet nekünk, az Alcazar védőinek heteken át oly bőkezűen osztott…
Július és már az egész augusztus elmúlt. A kis védősereg még mindig teljesen elzárva a külvilágtól harcolt hitéért és hazájáért. Nem tudtuk, mi van körülöttünk. Volt egy gyenge rádiónk, de az nem tudott más állomást fogni, csak Madridot. Vajon egész Spanyolországban egyedül küzdünk-e a szent ügyért? — gondoltuk sokszor.
És ha úgy lenne is? Hisz ahol mi vagyunk, ott van Spanyolország, a régi Spanyolország. Es ha mindenütt az országban másképp is lenne, mi akkor is tartjuk magunkat az utolsó szál emberig.
Egyikünknek, ki maga is foglalkozott rádióval, sikerült felvevőgépünket automobil elemmel megerősíteni. Nagy volt az öröm, mikor megszólalt benne egy portugál állomás. Sajnos, érteni alig lehetett többet, mint szétszaggatott, értelmetlen mondatokat, mert a madridi adó állandóan zavart.
Így múlt el megint 32 nap. A szükség, a halál, a kételkedés és a várakozás napjai.
Felettünk újra megjelent egy repülőgép. Így volt ez eddig mindennap. Figyelőnk látcsövét ma is az égre irányította, hogy figyelmeztessen az esetleges veszélyre. Most az egyszer úgy tűnt fel, mintha ez a gép másként nézne ki, mint az eddigiek.
A repülő néhány kört húzott felettünk és azután élesen lefelé csapott. A gépből egy csomag hullott ki, éppen az Alcazar felett; majd erős motorbúgás hangzott fel, olyan, mint mikor a gép erősen felfelé emelkedik. A következő pillanatban messze járt és alig látszott már…
Egyikünk nagy óvatosan a csomag felé tartott. Óvatosan, hisz bomba is lehetett, mely minden pillanatban felrobbanhatott volna. Életünk pedig drága volt: fontosabb dolgokra kellett tartogatnunk. A csomag azonban nem robbant. Bajtársunk kezében tartotta már és hozta Moscardo ezredesnek. Ő nyitotta ki: sárga-vörös zászlóba, Spanyolország színeibe volt göngyölve: Franco tábornok üzent és fogadta, hogy megszabadít minket…
Viharos lelkesedés tört ki erre az Alcazarban!
Ki mert volna akkor megadásról még csak beszélni is?
Éljen a Szeplőtelen! Éljen Spanyolország! Éljen a Boldogságos Szent Szűz; Ő meg fog bennünket menteni! — így kiabáltunk akkor mindnyájan.
Mi, harcedzett férfiak, egymás nyakába borultunk és sírtunk örömünkben. Így könnyezve, énekelve és éljenezve vonultunk a Szeplőtelen szobra elé. Szinte nem is tudtam, mit csináltam: a spanyol zászlót vállaira borítottam és azután — bocsásson meg ő merészségemért — nagy tisztelettel megcsókoltam az arcát.
A Szent Szűz gyermekeit, kik benne bíztak, csakugyan nem hagyta cserben.”
In hic signo vinces!
A „Croix” meginterjúvolta az alcazari hősöket; feleleteikből a vallásos hit meggyőző ereje szól.
„Ciriano kormányzó fiaival is az ostromlottak között volt — beszéli a tudósító. — Fiai megsebesültek, az egyik kétszer is. „A győzelem tulajdonképpen Istené — mondta nekem a kormányzó — és a Szent Szűzé, a mi generálisunké. Isten és Mária tudják egyedül, mit álltunk ki az ostrom alatt. Az első napon mindent Istennek áldoztam fel, amim csak volt: becsületemet, családomat, vagyonomat. Isten megelégedett azzal, hogy csak vagyonomat vette el. Szívesen adom: hála legyen érte az Istennek. Látja, mi maradt belőle?” — és ezzel egy ócska, elnyűtt kabátra mutatott.
Azután kérdeztem Marin orvost: Doktor úr, mi a benyomása a hetvenkét napi megszállásról? „Egyszerűen rettenetes volt. Csak négy-öt napi ostromra számítottunk. Semmi világítás, sem ivóvíz, sem gyógyszer, higiénia és a mellett ez a tömeg ember, egy pincében, köztük asszonyok és gyerekek! Számomra ez a Miasszonyunknak, Szűz Máriának állandó csodája volt, hogy kibírtuk. Tudom jól, hogy a materialisták most mosolyognak és együgyűnek tartják ezt a beszédet. Ám nem tesz semmit! Ha nem hisznek a csodában, akkor el kell fogadniok, hogy én valamilyen emberfeletti képesség birtokában vagyok, mert a hetvenkét nap alatt, minden óvintézkedés vagy védőoltás nélkül, egyetlenegy fertőzés vagy betegség sem fordult elő. Csak próbálják meg egyszer a gúnyolódok a mi életmódunkat: rossz kenyér, öszvérhús hetven napon át stb. és akkor beszéljenek. Azt hiszem, ez kinyitaná a szemüket, elfelejtenék hamis „tudományukat” és jobban megértenék Isten működését. Sohasem fogom az én égi Anyámat elfelejteni. Senki más nem mentett meg minket, csak Ő.” — S ezzel a Mária-érmet, mit nyakán hordott, megcsókolta és barátságosan reám mosolygott.
Jósé Sauz de Diego kapitányból csak három mondatot tudok kicsalni: „Katolikus vagyok és katona. Elvem szerint cselekedtem, ez az egész. A többit, meg a sikert, azt az Isten és a Szent Szűz adta hozzá.”
Fribo kapitány magas, szép szál ember. A ház eresze alatt akadok rá, éppen egy piszkos lépcsőn ül. Kérdésemre ezt mondja: „Alapjában véve egészen csodálatos volt a mi életünk ezen a hetven napon át: az áldozat és a tiszta szeretet élete. Soha még életemben nem dolgoztam és cselekedtem olyan tiszta Isten- és emberszeretetből, mint ezekben a hetekben. Soha bensőségesebben nem beszélgettem Vele, akit annyira szeretek” — és ezzel kezével kis keresztjéhez nyúlt, amelyet állandóan a mellén viselt. Valóban, ha hinnünk kell ezeknek az embereknek, akkor ők nem tettek semmit: minden az Isten és a Szent Szűz műve volt!
José de Gregorio kapitány így nyilatkozik: „Spanyolország csak akkor fog tovább élni és újra naggyá lenni, ha teljesen aláveti magát Istennek. A mi életünk alapja a szentáldozás és a szentmise kell, hogy legyen. Napközben is többször fel kell pillantanunk Istenhez, imádnunk kell őt; de a rózsafüzér is legyen mindennapi imádságunk. Látja, így kell Krisztus katonájának élni.” A következő napokban meggyőződtem, hogy Gregorio kapitány így is él: a tisztikar számos tagjával mindennap a szentáldozáshoz járul. És mindennap három órakor, a fronton az ellenséggel szemben is, csapatainak élén a rózsafűzért imádkozza…”
(„La Croix” 1936 október 13.)


ISTEN VELÜNK…
    
„Kezünkkel érintettük Isten gondviselését. Megéltük, bőségesen tapasztaltuk Isten gondviselését.” Így beszélt egyik előadásában Fernando Gonzalez kapitány, Oviedo hős védője.” (Entre-os-Rios, 1936 nov. 12.) Néhány feltűnő eset csakugyan ezt a meggyőződést látszik igazolni.
Saragossa az első pillanattól kezdve nemzeti kézben volt. Falai között találjuk Spanyolország nagy kegyhelyét, a Madonna del Pilar katedrálist. A nép hagyománya a búcsújáróhely keletkezéséről így beszél: mikor egy nap Szent Jakab, Spanyolország apostola, szomorkodva beszédei sikertelenségén, az Ebro partján, ott, ahol most Saragossa áll, imádkozott, égi jelenést látott. Az Istenanya jelent meg neki, ki ebben az időben még Palesztinában élt. E beszélgetés emlékére egy angyal oszlopon álló Istenanya-szobrot hozott. Innen a név: „Madonna del Pilar”.
Madonna del Pilar - (forrás: delcampe.net)
Ennek a jelenésnek az alapján tartja a spanyol nép azt, hogy az ő országa volt az egyedüli Palesztinán kívül, hol az Istenanya még életében járt. Ha ez a monda a legendák világába tartozik is, bizonyos, hogy ma Saragossa a nemzet szentélye. — És az események figyelemreméltó találkozása is segítette a búcsújáróhely kifejlődését. 1492-ben éppen október 12-én, a pilári Szent Szűz ünnepén kötöttek ki először Kolumbus Kristóf emberei Amerikában; ezzel kezdődött a nagy spanyol világbirodalom. Ettől fogva Spanyolországon kívül spanyol Amerika húsz államában szintén nemzeti ünnep e nap, okt. 12.
A vörösök, kiktől távol áll minden nemzeti és vallásos érzés, a spanyol hazának ezt a szentélyét is el akarták gondolkodás nélkül pusztítani! Augusztus 3-án egy nemzetiszínű repülőgép jelent meg és nyugodtan keringett a város felett. Senki sem gondolt rosszra. Egyszer csak a kegytemplom felé repült s egy körülbelül 50 kilogrammos bombát dobott le, amely a templomtéren nyolc méterre a templomtól vágódott be. De szerencsére nem robbant fel.

A nemzeti színek alá rejtőzött kommunista gép még két bombát dobott le. Az első áttörte a tetőt és a nagy torony íveit. A bomba két részre tört. Az első fele a szentélybe hullott s egy mellékkápolnába gurult. A másik fele megakadt az egyik ívben. A második bomba egyenesen a szentélybe esett. Egyik sem robbant fel.
Mihelyt a csel nyilvánvaló lett, azonnal lövöldözni kezdtek a repülőre, melynek azonban sikerült mégis elillannia. Hamarosan tüzérek jöttek s a bombákat óvatosan a kaszárnyába vitték. Pontos vizsgálat után a katonai szakemberek kijelentették, hogy természetes úton nem lehet megmagyarázni, miért nem robbantak a bombák. A gyújtózsinórok végigégtek. Az egész szerkezet ép volt. És mégsem következett be a gyújtás. Annyi bizonyos, hogy a robbanás szörnyen pusztított volna, mert a bomba 32 kg robbanószerrel volt megtöltve.

Ennek a szokatlan eseménynek a híre hamarosan elterjedt az egész városban. Most tényleg megtették a bombák hatásukat, de éppen ellenkező irányban, mint ahogy a kommunisták gondolták. Tönkre akarták tenni a kegyhelyet s e helyett ezren és ezren özönlöttek a Madonnához, hogy engeszteljék s Istennek segítségéért hálát adjanak.
A nép a templomtéren mindent tüzetesen átvizsgált és csodálkozva látta, hogy az aszfaltra zuhant bomba öt egymás mellett fekvő táblát úgy zúzott szét, hogy becsapódási helye kereszt alakot képezett.
Az emberek szent felindulásukban a kegyoltárt telehordták virágokkal. A város elöljárósága délben a rádió útján, este hét órára nagy hálaadó és engesztelő ájtatosságra hívta egybe a lakosságot a város szentélyébe. Az este tényleg hatalmas, vallásos demonstráció lett. Megjelent az egész város. Az érsek, a városparancsnok, a garnizon generálisa, az egyetem rektora és sok más kiváló személyiség is eljött. A tömeg nem tűrte, hogy egyesek csak az erkélyről nézzék a menetet. Mindenkinek le kellett jönnie és részt vennie a menetben. Az utcák megint visszhangzottak a „pilari” Madonna himnuszától. Ezekben a napokban jelent meg Millan Astray tábornok is az emberekkel teli templomban, fölment a kegyképhez, megcsókolta s a következőket mondta az összegyűlteknek: „Az egyházi elöljáróság különös engedélyével beszélek hozzátok. A „Madonna del Pilart”-t ezennel kinevezem csapataim legfőbb tulajdonosának.” Azonnal át is adta a Madonnának az ezredtulajdonosi kitüntetést.

Feltűnő eset történt a tiszteletreméltó Raffols nővér képével kapcsolatban is, Ez a szentéletű apáca a napóleoni háborúk idején élt Saragossában és szentség hírében halt meg. Ugyanennek a kongregációnak egyik nővére 1932-ben tőle származó iratokat talált, melyek több jövendölést tartalmaznak. Ami Spanyolországban az utolsó években történt, mindez meg van ezekben az iratokban — de az is, hogy éppen a mostani időben közel van ott Krisztus országa. Az Egyház ezeknek a jövendöléseknek valódiságáról még nem nyilatkozott. Raffols nővér boldoggáavatási pöre azonban folyamatban van.
A katonák már többször érezték a szentéletű apáca segítségét. Egy alkalommal a nemzetiekre bombát dobott egy repülőgép. A bombaszilánk az egyik katonának a sisakját eltalálta és áttörte, de neki semmi baja nem történt. Bajtársai csodálkoztak, ő azonban Raffols nővér képét mutatta nekik, melyet mindig magánál hordott. Mindegyikük akart most egy ilyen képet. Huszonegy részre tépte szét a sajátját és szétosztotta társai között. Nemsokára az egyik tiszt szerette volna látni a képet. A katona meg akarta mutatni a saját darabkáját s ekkor íme: helyette egy egész sértetlen képet talált. (Ezt az esetet az adatokkal együtt hozták nyilvánosságra. Mi egy spanyol pap jelentése alapján közöljük.)
Az Isten velünk van, mondogatják az emberek a nemzeti Spanyolországban. És mit mondanak a vörösök? Érdekesen hangzik erre egy marxista vezér kijelentése, melyet a madridi rádióban tett: „Azt mondják odatúl, hogy az Isten velük van. Nos, mi nem tudjuk, hogy az Isten velük van-e; de azt tudjuk, hogy a Sátán mivelünk van.”
És mi? Mit szóljunk e beismeréshez? Nagyon szívesen elhisszük nekik!…


A KÉSZÜLŐ ÚJ SPANYOLORSZÁG
                                                    


Elég összehasonlítanunk a kettészakadt Spanyolország két részét, hogy a nemzetiek nagy fölényét minden tekintetben megállapíthassuk. „A nemzeti mozgalom az általa birtokba vett területen biztosítani tudta a rendet és nyugalmat is, — állapítja meg a püspöki kar körlevelében. Míg a vörösök alatt se pap, se templom, se kultusz, se igazság, se tekintély, csak anarchia, ínség és nyomorúság, addig a nemzeti területeken — a háború erőfeszítései és kegyetlen szenvedései közepette — helyreállított államtekintély teljes védelme alatt belső rend és nyugalom honol, mely a társadalmi élet virágzásának legszükségesebb feltétele. Míg a marxista Spanyolország a szó szoros értelmében Isten nélkül él, a sértetlenül maradt vagy visszaszerzett spanyol földön teljes virágjában áll a katolikus kultusz és a bensőségesebb keresztény élet mind több és nemesebb megnyilatkozása mutatkozik.”
„Ilyen körülmények között minden okunk meg van arra, — mondják tovább a püspökök — hogy a jövőben is békés és igazságos rezsimben reméljünk. Eszünk ágában sincs jövendöléseket megkockáztatni. Tudjuk nagyon jól, hogy súlyos bajaink és bonyodalmaink vannak: a szociális viszonyok megromlottak, a polgári kötelességek elhalványultak; kevés az igazán szigorú katolikus lelkiismeret; szakadás mutatkozik a nagy nemzeti problémák megoldása körül; ezer és ezer kitűnő ember legyilkolása fájdalmas hiányként mutatkozik a nemzeti újjáépítés munkájánál; idegen és exotikus elméletek jelentkeznek az állam körül, melyek a keresztény gondolattól és befolyástól el akarják terelni: mindez, tudjuk, roppant nehézségeket fog okozni egy új Spanyolország kialakításánál. De mégis megvan minden reményünk, hogy azoknak az óriási áldozatoknak erejében, amelyeket meghoztunk, újra meg fogjuk találni az igazi nemzeti szellemet.”

A fasizmus esetleges veszélyére is kitérnek a spanyol püspökök: „Ami pedig a jövőt illeti, előre mi sem tudjuk megmondani, hogy a harc befejezése után mi fog történni. De állítjuk mégis, hogy a háború nem azért indult meg, hogy egy megalázott nemzet nyakára egy autokrata államot ültessenek, hanem hogy feltámadjon a nemzeti szellem, a régi idők erejében és keresztény szabadságában. Mi bízunk a kormányférfiak bölcsességében, hogy a jövendő spanyol állam felépítésében nem fognak külföldi példákat utánozni, hanem számolni fognak a nemzeti élet és az évszázados tradíciók követelményeivel. Minden jól rendezett társadalom mély alapokon nyugszik és azokból él, nem pedig ideiglenes és idegen árukból, melyek ellenkeznek a nemzeti szellemmel. Az élet hatalmasabb és erősebb, mint a programok, és egy okos államférfi sohasem fog erőltetni olyan programot, mely a nemzet végső erőit sérti. Mi leszünk az elsők, akik tiltakozni fogunk az ellen, ha egy parlament feloszlatott autokráciáját egy még rémesebb diktatúrával akarnák pótolni, amelynek nincs gyökere a nemzetben. Jogosan reméljük, hogy ez nem is fog megtörténni.”
Mire építi reménységét a püspöki kar és Spanyolország egész katolikus társadalma? A felelős vezetők személye, programja garancia arra. Csak egy-két sorban lássuk még őket és terveiket is, hogy néhány vonásban bemutatkozzon nekünk, a készülő új Spanyolország.
Franco tábornok, az új nemzeti Spanyolország vezére, többször leszögezte álláspontját. Felfogása mélységesen keresztény és igazán nemzeti. Programja a szociális igazságosság, a nép jóléte, a közjó emelése. Nem egy kiváltságos osztály érdekeit tartja szem előtt, hanem az egész népét, elsősorban a szegényekét.

„Minden eszközt megragadunk — mondotta — a munkásság és a középosztály szociális és gazdasági előhaladására a nagy, megbékélt Spanyolországban. Nem fog megtörténni többé, ami azelőtt volt, hogy a szabadságot anarchista önkényuralom bilincselje le.”
(Heraldo de Aragon, 1936 nov. 15.)

„Szociális igazságosságot akarunk! Nem azért jöttünk, hogy a kapitalisták privilégiumait támogassuk. Inkább a közép- és munkásosztálynak jöttünk segítségére. Mint katona mondom ezt. A katona meg szokta tartani szavát. Őseink nagy Spanyolországát ismét visszaállítjuk istenhitben és hazaszeretetben.”
(El Rotictero, Saragossa, 1936 okt. 2-án.)

Franco a szociális haladást és reformokat nem is győzi hangoztatni.
„Az új Spanyolország egy nagy nemzet családja lesz, — mondotta egy ízben — nem lesznek urak és rabszolgák, szegények és hatalmasok. Szociális igazság: ez lesz a mi birodalmunk alapja. Spanyolországban nem lesz testvérgyilkos osztályharc, nem lesz megalázó külföldi befolyás. Testvéries, dolgos Spanyolországot építünk fel, hol élősdieknek, jött-menteknek nincs helye; Spanyolországot, melyben nincs marxista zsarnokság, sem felforgató kommunizmus; mert meggyőződésünk szerint az állam van a népért, nem a nép az államért!
Nem lesznek szüntelen küzdelmekben tetszelgő politikusok, sem felelőtlen hivatalnokok és parlamentáris hatalmi túltengés. De lesz nagy, erős, tekintélyi alapon álló egységes Spanyolország. Késlekedés nélkül fogunk előre törtetni. Aláaknázzuk a liberális demokrácia hiteltelvesztett teóriáit és feltartóztathatatlanul megyünk előre, míg el nem jutunk a nagy és szervezett Spanyolországhoz.
Gyors menetben biztosítjuk azt a szociális segítséget és gazdasági létföltételt, mely nélkül lehetetlen a haza nagyságáért lelkesedni.
Hogy is lehetne szeretni a hazát, ha az nem édesanyánk, hanem csak mostoha anyánk? Hogy is lehetne szeretni a hazát, amikor hibáit hitvány alakok a tömeg előtt felfújják és ugyanakkor a családot és a lelki értékeket elpusztítják! Legyen büszke minden spanyol hazájára. Olyan létföltételeket teremtünk, hogy a társadalom minden rétege gyűlölet és fájdalom nélkül nézhesse az új állam nagyságát. Nem elégszünk meg azzal, hogy csillapítjuk a fájdalmakat és mellőzzük a nyomasztó szegénységet; minden fájdalomnak teljes és tökéletes gyógyulását akarjuk. Spanyolország elég nagy ahhoz és elég gazdag, hogy minden gyermeke élvezhesse gyümölcseit. A béke és a szociális intézmények baráti együttműködése védi és gyarapítja majd az ország gazdagságát.”

Franco ismeri is a népet. Büszkén vallja ezt magáról:
„A munkástömegekkel együtt éltem. Éveken keresztül a nép fiaival, katonáimmal együtt aludtam a földön. Tapasztalatból ismerem hibáit és nagy erényeit. Meleg szeretettel szorítottam meg a munkásember kérges kezét, aki életét adja Spanyolországért, Jobban ismerem a népet, mint bárki más azok közül, kik a munkások vezetőinek és védelmezőinek nevezik magukat, de valóságban csak ámítják és kifosztják őket. Hazaszeretet, becsületesség, szeretet a nép iránt, mély katolikus meggyőződés és rendíthetetlen hit Spanyolország küldetésében: ez az én büszkeségem.”
A nemzeti Spanyolország vezére a vallás, az istenhit nagy apostola is. Mint hívő katolikus, bátran vallja: „A kommunisták elkeseredett keresztényüldözésével szemben álljon a katolikus Spanyolország szentjeivel és vértanúival, világi szervezeteivel, szociális igazságossággal és keresztény szeretettel. Persze nem fog belőlünk sem hiányozni az a nagylelkűség, amely a régi időkben, amikor az erőteljes és bensőséges katolicizmus történelmi egységünk újraépítésének ideálja volt, helyet engedett más vallások templomainak is.”
(Salamancai rádióbeszéd, 1937 jan. 19.)

A toledói bíborosnak pedig ezeket írja: „Mikor a nemzeti Spanyolország fennmaradásáért és létéért küzd a vörös hordák ellen, egyúttal a katolikus vallás fenntartásáért is harcol, mert ez a vallás a legbensőbb szálakkal fűződik hazánkhoz.”

Franco az ősi spanyol hagyományok védelméért szállt síkra.
Így idézhetnénk még tovább Franco megnyilatkozásaiból oldalakon át. De az eddigiekből is már nyilvánvaló, hogy a nemzeti Spanyolország vezére nem a régi állapotokat akarja helyreállítani, hanem egy új Spanyolországért küzd, melyben minden honpolgár megtalálja a szükséges életfeltételeket: új Spanyolországért, mely a hit és a szeretet és szociális igazság alapjain nyugszik.
Az sem kétséges, hogy jó időre Franco tábornok fogja Spanyolország jövőjét a kezében tartani. Amit ő mond, az Spanyolország jelene és jövője is. Semmi ok sincs, hogy jellemének tisztaságában, szavainak őszinteségében és igaz katolikus érzületében egy pillanatig is kételkedjünk. Hisz világosan állást foglalt már elvei mellett nem egyszer, mikor a jobboldali pártok között egyesek széthúzást akartak szítani. Mikor pedig Junta de la Defensa Nacional élére került, ugyanezeket az elveket és programot írta zászlajára. A legmagasabb egyházi méltóságok, élükön Goma y Tomas bíborossal, minden aggodalmat eloszlatnak Franco személyét illetőleg. Az Avvenire d’Italia 1936 dec. 16. számában Spanyolország prímása újra a legnagyobb dicsérettel emlékezett meg róla.
Hogy az ő általa képviselt keresztény eszmék már mennyire közjó, nemcsak a népben, hanem a vezetőkben is, mutatja Don Juan Yague légionárius ezredes beszéde, melyet a Falange Española jubileumi ünnepsége alkalmával tartott. (1936 dec. 26. „Amanecer”.) E beszédben a fallangisták főparancsnoka teljesen a katolikus Egyház szociális tanai hívének vallotta magát.
A készülő új Spanyolország arca néz reánk Franco szavain keresztül. Azé a Spanyolországé, melyet Mola tábornok még tavaly augusztusban meghirdetett: „Nagy Spanyolországot fogunk felépíteni: gyönyörű épület lesz, melyet a kereszt koronáz és tetőz majd be.”
(Beszéd a burgosi rádióban, 1936 VIII. 15.)


BEFEJEZÉSÜL: A SPANYOL MEMENTÓ
         
A füstölgő templomok, az ártatlanul meggyilkolt emberek hekatombái véres figyelmeztetést írnak Európa egére. Egy téves ideológia, a marxizmus őrülete támadt fel irtóztató rémként, hogy kihasználva a nyomort, az állati szenvedélyeket és az emberi szív romboló ösztönét, a gyűlöletet, mint új életforma, mint az eljövendő idők világnézete messiási ígéretekkel tapossa le a múltat és vesse kalodába az emberben az Embert. A nagy átalakulás már lángbetűkkel ír véres mementót a messze Keleten és a közeli Nyugaton, Oroszországban és Spanyolországban és harsogva kiáltja, hogy a felébredés utolsó órája már elérkezett.
Ma ismét veszélyben forog a nyugati civilizáció és az európai kereszténység. A keresztény országok, mint egykor a török veszély idején, egymás közt marakodva és meghasonulva kisded politikai játékokban, egyéni és önző államérdekek hajhászásában élik ki nemzeti életüket. Amint akkor a kereszténység ellensége szövetségesekre talált a keresztény országokban, úgy most is akadnak elvtelen politikusok, kik a vörös rémmel kacérkodnak, vele szövetségre lépnek, vagy oly keresztényellenes politikát űznek, mely bolsevizálva a tömegeket, a kommunizmusnak készítik elő országukban a talajt. A nagy felkiáltójel, az égő és forrongó Spanyolország, a halálos sebekben vonagló spanyol nép még mindig nem bizonyult elég erős figyelmeztetésnek, hogy Európa államai és keresztény társadalma felébredjenek és kiszabadítsák magukat a vörös rém gyilkos öleléséből.
Spanyolország messze van; az égő templomok füstje, a megkínzottak halálhörgése, a megtizedelt családok szívszaggató zokogása nem hatol el hozzánk és így könnyen elfeledkezünk arról, hogy mindez véres valóság, halálosan komoly tény. Megfeledkezünk arról, amit ez a jel felénk kiált: hogy ez a vízió minket is fenyegető, komoly veszedelem.
Mert a vörös rém nem elégszik meg Spanyolországgal. Világmegfojtó, szabadságot, becsületet, civilizációt elemésztő keze Európa, sőt az egész világ összes nemzetének élete ellen tör és vad mohóságában égő Moloch-gyomrába akarja tömni mindazt, amit emberi kultúra és lélek, istenhit és magasabb emberiesség valaha századokon és évezredeken át alkotott. A spanyol tűzvész és pusztító forradalom csak epizód abban a világfelforgató politikában, melynek immár húsz éve áldozata a hatalmas Orosz Birodalom, melynek alattomos, izgató és lelket mételyező aknamunkája alatt társadalmi osztályok nyögnek és fordulnak egymás ellen és melynek tűzcsóvái vérvörösen sisteregve gyúlnak ki, majd itt, majd ott, Európa éjszakáinak egén. Ez a spanyol katasztrófa csak nagy nyitánya egy mindent elsöprő világégésnek, melybe belepusztul Magyarország is, a magyar nép hite, keresztény kultúrája és a legdrágább emberi értékei, ha idején észbe nem kapunk s össze nem fogunk a kommunizmus ellen.
De ne essünk kétségbe, Az új hajnal int és talán pirkad is már. A forradalom tüzei lassanként kijózanítólag világítanak be azokba a szívekbe is, amelyekben a bolsevizmus ópiuma már pusztítását megkezdte ugyan, de minden emberi érzést és keresztény nemes indulatot még teljesen ki nem irtott. Az álarc mögül, melyet eddig sokan, jóhiszeműleg, a jobb jövő reményében és az ígéretek káprázatától elvakítva megtömjéneztek, a bolsevizmus rémes arca s ördögi ábrázata tűnik mindjobban elő és a gyűlölet lángjánál, melyet szított és minden emberi értékek rombahullásánál, melyet okozott, eszmélni kezdenek a megtévesztett tömegek is. A spanyol föltámadás, az Ibér-félszigeten kibomló új kikelet győzelmes himnusza hozzánk is elhatol és érezzük, hogy a nap diadalmasan, fényt, meleget és szeretetet szóróan int már felénk és ígéri, hogy a marxizmusnak lelket és szívet fojtó sötétségét, mint egykor a keleti pogányságot, újra a keresztény szeretet és igazságosság napja fogja elűzni, ha mindnyájan, kik keresztényeknek valljuk magunkat, a krisztusi szeretet és a szociális igazságosság diadaláért vállvetve küzdünk egymás mellett.
Akkor Spanyolország nemcsak véres figyelmeztetés volt, hanem diadalmas ígéret is!

(Részlet: Hitter József S. J.: Spanyol tűztenger - című művéből.)


2 megjegyzés:

 1. Ezt a megjegyzést eltávolította a blog adminisztrátora.

  VálaszTörlés
 2. Krasznai Zoltán magát katolikus, konzervatív blogíróként jellemzi, valójában szélsőbaloldali pöffeszkedő.

  Nem ismert, hogy két éven át kísérletezett egy LMP-bázis létrehívásával Siófokon.
  https://web.archive.org/web/20141106193230/http://boszorkanyvadasz.blogspot.hu/2014/10/ideje-elpusztulnia.html

  Sohasincs egy épképzláb vagy értelmes gondolata: lényegében az általa olyannyira gyűlölt jobboldal dekonstrukcióját hajtja végre.
  Mióta konzervatív? 2015 óta? És miért jár konzervatív oldalakra trollkodni?

  VálaszTörlés

Tisztelt olvasóink!
A forradalmi demagógiától áthatott és/vagy igénytelen megjegyzéseket töröljük, kérjük ennek szellemében szóljanak hozzá bejegyzéseinkhez!