2015. június 9., kedd

Válogatott idézetek Plinio Corrêa de Oliveirától

Egyház és ellenforradalom

"Az Egyház vezérszerepe az ellenforradalmi erők irányításában vitat­hatatlan, ha tekintet­be vesszük a kato­li­kusok nagy számát, egy­ségét, és be­fo­lyá­sát a világ­ban. De a termé­szetes erő­forrá­sok és segéd­esz­közök legitim szám­ba­vétele szerint nagyon is közvetett küzdő. Az Egy­ház igazi ereje abban rej­lik, hogy Jézus Krisztus Misz­tikus Teste."Az állam célja és az Ellenforradalom


"Ismeretes, hogy az állam és a társadalom célja az erények közösségi gyakorlása révén a közjó előmozdítása. Az ember arra hivatott, hogy a keresz­tény eré­nyeket gyakorolja, melyek közül az első Isten szeretete. Az államnak és a társadalomnak végelemzésben tehát szakrális célja van.
Két­ség­telen, az Egy­ház­nak meg­van a meg­felelő mód­ja, hogy az egyes lelkek üdvös­ségét elő­mozdít­sa, de ez a cél az állam és a társadalom ren­del­ke­zé­sé­re álló természetadta eszközök segítségével nagyságrendileg könnyebb, ezért ahol ez utóbbiak tevékenységüket az ember végső és magasabb céljának, saját köztes céljukat – a közjót – is biztosabban érik el."

A forradalom liberális és szocialista fázisa, valamint a IV. forradalom tendenciái

"Így hát a negatív szabad­ság ponto­san annak a szabad­sága, aki kívül-belül forra­dalmár, az­az, aki elfogadja a szen­vedé­lyek rém­ural­mát az értelem és akarat felett. A liberaliz­mus és egalitariz­mus ugyan­annak a fának gyümöl­csei.

Ugyan­akkor a gőg, amennyi­ben gyűlö­letet szít minden­fajta tekin­tély ellen, egy­értel­mű­en libe­rális maga­tartás­hoz vezet. Ezért a libe­raliz­mus aktív tén­yező­jének kell tekinte­nünk. Amikor a Forra­dalom azon­ban rá­eszmél, hogy a szabad emberek tehet­sége és szorgalma soha sem egyenlő, s egyenlőtlenséget teremt, az egyen­lő­ség kedvé­ért fel­áldozza a szabad­ságot.

Így jön létre a forradalmi folyamat következő állomása, a szocialista fázis. A Forra­dalom vég­célja, mely a teljes szabad­ság és teljes egyenlő­ség egyidejű meglétének ábrándja, fogalmából adódóan itt sem valósulhat meg.

Történelmi nézőpont­ból nézve a szo­cia­lista moz­galom csak a libe­rális mozgalom­nak perfekcio­nista túlfűtése. Ami a tőről­met­szett bal­oldali libe­rálist arra kész­teti, hogy el­fogadja a szocializ­mus vívmányait, az egyrészt az, hogy bár ezer jó, vagy leg­alább­is ártat­lan dolog zsar­nok módon tilt­va van bennük, de előny­ben részesül a leg­rosszabb és leg­erő­sza­ko­sabb szen­vedé­lyek módszeres ki­elégí­tése, mint példá­ul az irigy­ség, a munka­kerülés, az él­vezet­haj­há­szás. Más­rész­ről a libe­rális úgy véli, hogy a szo­cializ­mus­ban létrejövő proletárdiktatúra csupán a rendszer belső logikájából adódó átmeneti módszer, ami csak addig él, míg nem érik a hőn áhított végső, anarchista Kánaánt.

Az össze­tűzés némely naiv vagy maradi liberális és szo­cia­lista cso­port között nem több te­hát, mint csu­pán fel­színes epi­zód a forra­dalmi fo­lya­mat­ban. Kicsinyes szócsaták, amelyek a Forradalom belső logikáját és célja – az egyidejűleg totális liberalizáció és szocializáció – felé való kíméletlen menetelését szemernyit sem akadályozzák.

A rock-and-roll nemzedék. Az imént leírt, az ember bensőjében lezajló forradalmi folyamat sajátos formája a legújabb nemzedék tagjai között – különösen a serdülők körében – a rock-and-roll zenével való önhipnózis, amire tipikusan jellemző az elsődleges, spontán reakciók szabadjára engedése az értelmi tudat és rendezett akarat mellőzésével. A képzelgés és a „futólagos benyomások” jutnak előtérbe, míg a valóság módszeres elemzése háttérbe szorul. Mindennek sikerét nagymértékben elősegítette egy olyan neveléskultúra széles körű elterjedése, amely szinte teljesen kiiktatta a logikus gondolkodásra és edzett akaratra épülő jellemépítést."A kultúra, a művészet és a társadalmi légkör szerepe a Forradalomban


1. Kultúra

"A forradalmi eszmék arra törekednek, hogy azokat a rendellenes ten­den­ciá­kat, amelyek­ből fakad­tak, ott­honos­sá és el­fogad­ható­vá tegyék a legszélesebb közönség számára. A szellem ragyogó fóru­mát és a diadalívek pom­páját szeret­nék köl­csö­nöz­ni a lélek zeg­zugos, leg­pisz­kosabb siká­torai­nak. Arra törekednek, hogy a néző­sereg­ben meg­ingas­sák az igaz hitet és erkölcsi meg­győző­dést, el­oldják a szenve­dé­lyek kan­tár­ját s fel­bujt­sák a lázon­gást. Meg­ihle­tik és formál­ják a Forra­dalom intéz­mé­nyeit. Fel­lel­hetők legalább bennfoglaltan a tudomány és kultúra leg­külön­bözőbb területein, ami nem csoda, hiszen szinte lehe­tetlen, hogy bár­mi is ki­vonja magát a Forra­dalom és az Ellen­forra­dalom küzdelméből.

2. Művészet

Tekintettel, arra, hogy Isten titokzatos és csodálatos viszonylatot állított fel egyrészt bizonyos alakok, színek, hangok, illatok és ízek, másrészt bizonyos lelkiállapotok között, nyilvánvaló, hogy a művészeten keresztül az emberi magatartás a legmélyebben módon befolyásolható, s így egyének, családok és egész társadalmak kerülhetnek általa a Forradalom bűvkörébe. Elégséges, ha felidézzük a francia forradalom és az azt megelőző időszak öltözködése, vagy napjaink forradalmi felfordulása és kortárs extravagáns divatirányzata és az ún. haladó művészeti iskolák közötti összefüggést.

3. Társadalmi légkör

A társadalmi légkör jó vagy rossz szokásoknak is kedvezhet. Amennyiben jókat preferál, hatásos védősáncot, vagy legalább is tehetetlenséget adó súlyt képez a Forradalommal szemben. Amennyiben ennek ellenkezője áll, úgy a felforgatást katalizálja.

4. A művészet a társadalmi légkör szerepe a forradalmi folyamatban

Ezért sajnálatosan be kell ismerni, hogy a szokások és az élet­stílus álta­lános demo­krati­zá­lása a szisztematikus és egyre erősebb vulgari­zál­ást segítette elő, az alkotás proliferizálása a kortárs művésze­tek bizo­nyos irányzatai közé is be­fura­kodott, s ott leg­alább olyan, ha nem nagyobb mértékben viszi győzelem­re az ega­lita­riz­must, mint egyes nemrég hozott törvények vagy újonnan létesült politi­kai intézmények esetén.

Be kell ismerni, ha valaki az erkölcstelen vagy agnosztikus filmeknek és televíziós műsoroknak véget vetne, sokkal többet tenne az Ellenforradalomért, mintha a leszavazna egy baloldali kormányt a parlamentáris rendszer szokványos útján."


 (Fordította: Szász Péter)
Interjú a fordítóval [itt elérhető]

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Tisztelt olvasóink!
A forradalmi demagógiától áthatott és/vagy igénytelen megjegyzéseket töröljük, kérjük ennek szellemében szóljanak hozzá bejegyzéseinkhez!